Vedtægter

 1. Navn
  Klubbens navn er Grænseegnens Mini Club, stiftet januar 1995 og er en lokal selvstændig klub.

 2. Formål
  At virke som samlingssted for alle klassiske Mini modeller,  for derigennem at arbejde for en bevarelse af klassiske Mini modeller.
  Klubben vil tillige være forum for udveksling og fremskaffelse af reservedele og ekspertise på alle niveauer.
  Der vil til fremme af ovenstående blive arrangeret mindst et årlig træf samt søgt arrangeret klubløb, foredrag, filmforevisning, m.m.

  “Årets Viking\” vælges på den årlige ordinære generalforsamling årets efter Vikingetræffet, (den person der gennem sin indsats, har været til stor gavn for klubben). Præmien er en vandrepokal, som kan blive til ejendom efter at have vundet titlen 3 gange. ( 3 sammenhængende sæsoner / 6 år)

 3. Medlem
  Enhver med interesse for klassiske Minier (op til september 2001), kan blive medlem af Grænseegnens Mini Club, mod at betale et kontingent.

  Kontaktpersoner til hovedklubben ( MCD ), skal være medlem af MCD. Medlemskabet vil blive betalt af Grænseegnens Mini Club.

 4. Kontingent
  Det årlige kontingent er forfalden til hver d. 1. januar og betales forud. Kontingentet dækker perioden frem til førstkommende forfaldsdag. Ved kontingentrestance på over en måned, fortabes medlemskabet.
  Kontingent pr. år: 200kr. Medlemmer bosat uden for rigets grænser: 90 kr. / år
  Familie/ husstandskontingent: 250kr/ år.

 5. Eksklusion:
  Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben. En eksklusion kan appelleres ved førstkommende ordinære generalforsamling. Ad. 1996: Ingen må igangsætte projekter, som v.hj.a. klubbens arrangementer, kan give egen fortjeneste.

 6. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er klubben højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødte medlemmers antal. Den årlige generalforsamling afholdes i Februar måned og indkaldes med min. 4 ugers varsel, ved fremsendelse af følgende dagsorden:

  Valg af dirigent.
  Valg af referent.
  Beretning.
  Regnskab.
  Valg af bestyrelsen
  Indkomne forslag.
  Næste års program.
  Eventuelt.
  Valg af “Årets Viking” (året efter Vikingetræf)

  Forslag der, ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal foreligge skriftlig.

  Dette gælder også for lovændringer. Valg og afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Alle afstemninger vedrørende bestyrelsesmedlemmer afgøres skriftligt.

  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når min. 3/4 af medlemmerne stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, tid, og sted.

 8. Bestyrelse
  Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende organ.

  Formand.
  Næstformand.
  Bestyrelsesmedlem.
  Suppleant/Billagskontollant
  Kasserer/ Revisor. (Er ikke en del af bestyrelsen)

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand samt næstformand ved først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøder.

 9. Regnskab
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 10. Klubbens opløsning.
  Forslag til klubbens opløsning kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

  Ved en evt. opløsning af klubben, vil klubbens formue og overskydende midler tilfalde motorhistorisk samråd.